Missie

Oorsprong?

Wemazorg is opgericht vanuit een behoefte om met name de zorg rondom mensen met autisme beter te organiseren, menselijker en integer. Meer dan 20 jaar praktijkervaring heeft de basis hiervoor gelegd. Wemazorg kwam mede hierdoor ook in aanraking met mensen die op een of andere manier problemen ondervonden met psychosociale aspecten van het dagelijks leven. Ook hier leerde de ervaring ons dat er veel te verbeteren valt aan de kwaliteit van het leven van deze mensen door de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd en inhoud wordt gegeven.
 

Welke behoefte vult Wemazorg in?

Vaak zijn er veel zorgverleners actief rondom een persoon met een zorgdiagnose. Denk bijvoorbeeld aan huisarts, ziekenhuis, psycholoog of psychiater, verpleegkundige, maatschappelijk werker, UWV, sociale dienst, enzovoorts. Hoewel alles een doel heeft, is het lastig het overzicht te houden.

Wemazorg brengt hierin structuur en bevordert waar mogelijk , de eigen regie, de stabiliteit en zelfstandigheid van de cliënt. Eigen regie waar mogelijk en zelfstandigheid zo lang als mogelijk zijn dus belangrijke uitgangspunten waarmee Wemazorg de cliënt ondersteuning biedt.

Wemazorg streeft naar zelfstandigheid van mensen door te verbinden met de directe sociale omgeving en met de samenleving en door het vergroten van de mentale weerbaarheid. Op deze manier wordt de afhankelijkheid van de hulpverlening geminimaliseerd.

Wij richten ons op de gehele persoon, met zijn of haar levensgeschiedenis, persoonlijke context en diagnose om zorg op maat te kunnen bieden. Hierbij benutten wij de eigen kracht en kennis van de mensen die wij begeleiden door de begeleiding samen met hen vorm te geven. Dit alles met als doel om zoveel als mogelijk in eigen regie een zo gelukkig mogelijk leven te leiden.

Maatwerk, aansluiten bij de specifieke behoeften en benodigdheden van de client, waarbij de regie zoveel als mogelijk bij de client zelf ligt om zo een optimaal en structurele invulling van de kwaliteit van leven na te streven.

Waar geloven wij in?
Wij geloven in duidelijkheid, directe communicatie en samenwerking. Samenwerken met allen die betrokken zijn rondom de zorg van de cliënt. De mens centraal stellen is geen commerciële kreet maar een noodzaak.

Voor wie doen wij het?
Onze doelgroep is zeer divers. We richten ons op cliënten, vanaf 18 jaar, met een zorgdiagnose. Denk hierbij onder andere aan autisme, ADHD, verslavingsproblematiek, psychosociale stoornissen.

Wat zijn onze kernwaarden?
Een belangrijke kernwaarde van Wemazorg is het hebben van respect voor elkaar. Daarnaast en net zo belangrijk is. Minstens zo belangrijk is het bieden van  zorg bieden op basis van integriteit en vertrouwen en vrijheid van keuze. Zo staat Wemazorg ook voor diversiteit. Onze doelstelling is het vergroten van de kwaliteit van leven en het (zo mogelijk) bevorderen van de zelfstandigheid van onze cliënten. Deze kernwaarden vormen eveneens de basis waarop wij met de zorgketen als geheel willen samenwerken.

Visie
Wemazorg wil binnen 5 jaar een vaste waarde zijn in het aanbod van zorgverleners. Herkenbaar aan haar kernwaarden, zoals betrouwbaar en integer. Toegankelijke communicatie en gericht op de zelfstandigheid van het individu.
Ons doel is om een relatief kleine organisatie te bouwen en te houden. Een platte organisatie, toegankelijk voor een diversiteit aan cliënten. Maar ook voor medewerkers en ieder ander waarmee Wemazorg een vorm van professionele relatie onderhoudt.

Innovatie en diversificatie
Een stevig financieel fundament garandeert continuïteit in zorgverlening. De zorgsector is een permanent onderwerp van discussie en ondergaat constant verandering. Zowel in aanbod alsook in financiële zin. Wemazorg vindt het dan ook noodzakelijk om de vinger aan de zorgpols te houden en het eigen aanbod constant te toetsen en daar waar nodig te innoveren. Daarnaast wil Wemazorg haar aanbodbasis in de komende planperiode verbreden door woonbegeleiding op te nemen in het assortiment. Hiermee verbreedt zij haar financiële basis en de mogelijkheden om ook kwalitatief te ontwikkelen.

Samenwerken

 

In haar toekomstvisie, binnen een periode van 3 jaar, is een verdergaande samenwerking met andere zorgverleners een concrete doelstelling. Wanneer en op welke wijze is een onderwerp van nadere uitwerking.
Maar wij zijn overtuigd van de kracht van het delen van gelijke waarden en doelstellingen met als doel de cliënt zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen. In onze visie is een dergelijke samenwerking ook een toegevoegde waarde voor de samenwerkende gemeenten. Voor meer informatie kunt u kijken op: Ontwikkelingen