Klachtenprocedure

Bij Stichting Wemazorg  is een klachtenprocedure overeenkomstig de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) van kracht. In geval de cliënt klachten heeft over de uitvoering van de zorgbegeleiding, die niet in onderling overleg tussen Stichting Wemazorg en haar cliënt kan worden verholpen, zal de cliënt gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure.

Stichting Wemazorg beschikt als kwaliteitseis over een klachtenreglement, waarin nadere informatie inzake de behandeling van klachten is opgenomen en heeft hiertoe een lidmaatschap afgesloten bij Klachtenportaal. Cliënten van Stichting Wemazorg kunnen terecht bij een klachtenfunctionaris van Klachtenportaal, en zij is aangesloten bij de erkende geschilleninstantie van Stichting Klachtenregeling. Om de klachtenregeling te downloaden klikt op de link: Klachtenregeling


Stichting Wemazorg  verklaart hiermede het klachtenreglement voor wat betreft de behandeling van de klacht alsmede het oordeel ter zake van de uitkomst van de klachtbehandeling van toepassing op de uitvoering van de zorgbegeleiding. Stichting Wemazorg voldoet aan alle kwaliteitsnormen gebaseerd op de WKKGZ en veldnormen welke onder meer als toetsingskader gelden voor de handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.